Verkoopsvoorwaarden

  • Elke bestelling aanvaard door de verkoper, wordt beheerst door deze voorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, door partijen ondertekend.
  • Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen contant betaalbaar te Ieper in de zetel van onze firma.
  • Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege een intrest verschuldigd van 10% per jaar en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in afwijking van art. 1146 B.W.
  • In geval van niet-betaling op de gestelde vervaldag ten gevolge van nalatigheid of kwade trouw, en na voorafgaande ingebrekestelling, zal het factuurbedrag van rechtswege met 12% vermeerderd worden (met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2000 EUR) ten titel van conventioneel en forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijk kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
  • In geval van betwistingen van welke aard ook in verband met deze bestelling of facturatie zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk of Ieper bevoegd, naar vrije keuze van onze firma, en dit ook in geval van aanvaarding van wissels.
  • De goederen worden beschouwd als onvoorwaardelijk in goede en perfecte staat te zijn ontvangen bij gebrek aan klacht, bij aangetekende brief binnen 8 dagen na de levering. Klachten i.v.m. de facturatie dienen aangetekend te gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum.
  • Indien de koper wissels heeft geaccepteerd ter afbetaling van zijn schuld, en één van de wissels onbetaald blijft op de vervaldag, wordt het resterende bedrag van de nog te vervolgen wissels van rechtswege en ineens eisbaar, zonder dat een verdere ingebrekestelling vereist is. Dit geldt evenzeer indien door de verkoper termijnen van betaling werden toegestaan en deze niet werden geëerbiedigd.

 

 

naar boven